VISITOR REGISTRATION | ลงทะเบียนเข้าร่วมชมงาน

* Personal data | ข้อมูลส่วนตัว

* What is your role? | กรุณาระบุรูปแบบบทบาทของคุณ

* Which industry are you from? | กรุณาระบุอุตสาหกรรมของคุณ

* Please indicate what you are looking for in the Expo? | กรุณาระบุสิ่งที่คุณสนใจในการเข้าร่วมชมงาน

* Are you interested to attend our business matching program? | คุณสนใจเข้าร่วมเจรจาธุรกิจหรือไม่

* Are you interested to attend our conference? | คุณสนใจเข้าร่วมสัมมนาหรือไม่